แบ่งปัน

S__6258757 S__6258758 S__6258759

ภาพ /ข่าว อาทิตย์

เทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน ประจำปีงบประมาณ 2559

เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 29 ก.พ. 59  ที่เทศบาลเมืองหนองปรือ นาย มาย ไชยนิตย์ นายกเทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน ตามแผนพัฒนาสามปี และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง การบริหาร แนวทางที่ 3 การส่งเสริมการบริหารจัดการและการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร เพื่อให้ความรู้แก้พนักงานจ้างของเทศบาล ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการที่พึงได้รับ ตามระเบียบกฎหมายการประกันตน สามารถรักษาสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับในด้านต่าง ๆ เช่น การรับบริการทางแพทย์จากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ การคลอดบุตร ค่าเปลี่ยนถ่ายอวัยวะเทียม หรืออุปกรณ์ช่วยบำบัดโรค เงินชดเชยต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีในด้านการประกันสังคมต่อไป…