แบ่งปัน

S__3399685   S__3399686

ภาพ / ข่าว-ณิชาภัทร 

เปิดโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ประจำปี 2559 ประกอบด้วย 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร “อาหารคาว-หวาน” และหลักสูตร “ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น”

ที่สำนักงานชุมชนเมืองพัทยา นาย วุฒิพล เจริญผล หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ประจำปี 2559 พร้อมด้วย นายโชฎึก โชติกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา , นางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม วิทยากรผู้ฝึกสอน และผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร่วมพิธีเปิดซึ่งทางสำนักพัฒนาสังคมได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ตามโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป งบประมาณประจำปี 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย แก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนรู้รักสามัคคีภายในชุมชน ด้วยการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร “อาหารคาว-หวาน” จำนวน 10 รายการ ระยะเวลาฝึกอบรม 7 วัน ระหว่างวันที่ 11-15 และ 21-22 กรกฎาคม 2559 มีผู้เข้าอบรม 45 คน และหลักสูตร “ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น” ให้ความรู้เบื้องต้นและความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2559 ผู้เข้าอบรม 25 คน โดยทั้ง 2 หลักสูตรมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 70 คน อบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ใช้งบประมาณประจำปี 2559 ของเมืองพัทยา เป็นเงิน 100,900 บาท ……………..