แบ่งปัน

DSC01353DSC01339 DSC01407 DSC01369

ภาพ-ข่าว/สุพจน์

   พิธีเปิดงานครบรอบ 80 ปี วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเมืองพัทยา 3 และกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “การศึกษาก้าวไกล ในศตวรรษที่ 21”

ที่โดมอเนกประสงค์โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม ) นาย ณรงค์ ผิวอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 3 พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูอาจารย์และนักเรียนได้เปิดงานครบรอบ 80 ปี คล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเมืองพัทยา 3 และกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “การศึกษาก้าวไกล ในศตวรรษที่ 21” ประจำปี 2559 โดยมี นายวัฒนา จันทนวรานนท์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวเปิดงานขึ้นอย่างเป็นทางการ ในพิธีมี นางจิดาภา สุวัตถาภรณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองพัทยา 3 พร้อมคณะกรรมการ นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์  ผู้บริหารโครงการ The Chezz Metro Life Condo เข้าร่วมงานนี้

สำหรับการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเมืองพัทยา 3 และกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ“การศึกษาก้าวไกล ในศตวรรษที่ 21” ในครั้งนี้เวียนมาบรรจบครบรอบเป็นปีที่ 80 แล้ว โดยการจัดงานตามกรอบแนวคิด “เอกลักษณ์ไทย ภาษาไทย ภาษาชาติ  วิทยาศาสตร์ โครงการหรรษา คณิต สนุกคิด  เสริมปัญญา “ศิลปะ เริงร่า พาเพลิน “สุข ซุก สุข สุขภาพดี ชีวิตมีสุข “สนุกกับ English ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ” เรียนรู้ไปกับโลกสังคมไทย ก้าวไกล การงานอาชีพ อาชีพสร้างคน คนสร้างอาชีพ  เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2552-2559) ที่เป็นจุดเปลี่ยนของวงการวางแผนพัฒนาประเทศไทยและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาของเมืองพัทยา อันเป็นแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนที่จะต้องปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เน้นคุณธรรม รองรับผลกระทบด้วยการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและส่งเสริมการสร้างอาชีพ ด้วยตระหนักว่าทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งกว่า คือทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน

ซึ่งการจัดงานเพื่อการให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการและนำมาประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายังถึงให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ทำได้ คิดเป็น โดยเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความพร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพของชาติต่อไป.