แบ่งปัน

S__5537814  S__5537815

ภาพ/ข่าว  อาทิตย์

เทศบาลเมืองหนองปรือเปิดโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตพื้นที่ ประจำปี 2559 
เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 28 ก.ค. 59 ที่เวทีสวนสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ สำนักปลัด เทศบาลเมืองหนองปรือ จัดโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตพื้นที่ประจำปี 2559 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการเกิดอัคคีภัยหรือเพลิงไหม้ ถือเป็นภัยร้ายแรง ถ้าเกิดขึ้นและไม่สามารถระงับเหตุได้ทันจะทำให้เกิดความเสียหาย ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเทศบาล มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ ดูแล ป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลือในกรณีที่เกิดสาธารณะภัยขึ้น จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อม ให้ความรู้ความเข้าใจ ฝึกซ้อมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย แก่เจ้าหน้าที่ และประชาชน กรณีประสบเหตุจะได้สามารถปฏิบัติงาน หรือ ช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ การฝึกอบรมและซ้อมแผนในวันนี้ ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ซึ่งการระงับเหตุในเบื้องต้นอย่างถูกวิถี ทันเหตุการณ์ ก็จะลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ การอบรมในวันนี้ก็จะเป็นการบรรยายเรื่องหลักการใช้เครื่องดับเพลิงเคมี การใช้ก๊าซหุงต้ม รวมถึง เทคนิคการดับเพลิงที่เกิดจากวัตถุอันตรายจากก๊าซ น้ำมัน ซึ่งหลังจากนั้นในช่วงบ่าย ก็จะเป็นการซ้อมแผนดับเพลิงโดยเป็นการจำลองเหตุการณ์