แบ่งปัน

S__9224737 S__9224738 S__9224739

กองทัพเรือ เปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 59 เน้นภารกิจช่วยเหลือประชาชน

ที่บนดาดฟ้าเรือหลวงอ่างทอง ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พล.ร.อ.พัลลภ ตมิศานนท์ เสนาธิการทหารเรือ/ผู้อำนวยการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2559 เป็นประธานเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2559 เพื่อทดสอบกระบวนการวางแผนทางทหารของหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามแผนป้องกันประเทศ พร้อมกับทดสอบการอำนวยการยุทธ์ของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ และศูนย์บัญชาการทางทหารระดับต่าง ๆ ของกองทัพเรือ

ทั้งนี้ กองอำนวยการฝึกกองทัพเรือ ได้จัดให้มีการสาธิตการปฏิบัติการทางเรือ ที่มุ่งเน้นแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของกำลังทางเรือที่ปฏิบัติงานจริง ตั้งแต่ภาวะปกติไปจนถึงภาวะที่จำเป็นต้องใช้กำลังทางเรือแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ประกอบด้วย การตรวจเยี่ยม และการตรวจค้นเรือพาณิชย์ทั้งในภาวะปกติและไม่ปกติ การค้นหาและปราบเรือดำน้ำ และการโจมตีฉาบฉวยสะเทินน้ำสะเทินบกต่อที่หมายฝ่ายตรงข้าม

พล.ร.อ.พัลลภ กล่าวว่า การฝึกกองทัพเรือ เป็นการฝึกแบบสนธิขีดความสามารถของหน่วยกำลังรบที่สำคัญ 3 หน่วยเข้าด้วยกัน คือ กองเรือยุทธการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ซึ่งแต่ละหน่วยได้ฝึกพัฒนากำลังพล และขีดความสามารถเฉพาะของหน่วยมาตามลำดับ จนมีความพร้อมที่จะฝึกร่วมกันให้เกิดขีดความสามารถรวมของกองทัพเรือ คือ การรักษาผลประโยชน์ของชาติ และความสงบเรียบร้อยในทะเลภาวะปกติ ไปจนถึงการปกป้องอธิปไตยของชาติทางทะเลในภาวะเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศ โดยจะมีกำลังพลเข้าร่วมการฝึกครั้งนี้รวมประมาณ 8,000 นาย และยุทโธปกรณ์สำคัญ ประกอบด้วย เรือรบ 31 ลำ อากาศยาน 14 เครื่อง ยุทโธปกรณ์และยานรบทางบกประมาณ 90 ระบบ/คัน และยานสนับสนุนประมาณ 245 คัน

โดยมีห้วงเวลาการฝึกที่สำคัญ คือ การฝึกปัญหาที่บังคับการ ทำการฝึกระหว่างวันที่14 -18 มี.ค.59 และ 21 – 25 มี.ค.59 เน้นการฝึกเกี่ยวกับการควบคุมบังคับบัญชา การอำนวยการยุทธ์ การใช้กำลัง และสาขาปฏิบัติการของหน่วยกำลังต่าง ๆ รวมถึงการรักษากฎหมายและรักษาความมั่นคงทางทะเล การให้ความช่วยเหลือประชาชน และการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล ทำการฝึกระหว่างวันที่ 17 พ.ค. – 3 มิ.ย.59

ณัฐภูมินทร์ / พัชรพล ปานรักษ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี