แบ่งปัน

S__6717443

ภาพ/ข่าว วาสนา

ร.ร.มพย.11 ลงนาม MOU  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกโรงเรียน

ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 11 ได้ลงนาม MOU  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกโรงเรียน กล้าทำ กล้าแสดงออก มีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อป้องกันยาเสพติด ระหว่าง โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ชุมชนบ้านหนองใหญ่ บน ชุมชนหนองใหญ่ล่าง ชุมชนชัยพรวิถี ชุมชนบ้านกระบก 33 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (สาขาพัทยา) รวมหยดน้ำป็นสายธาร และ สถานีตำรวจภะรเมืองพัทยา โดยมี นายจิรศักดิ์ จิตรสม  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) นาย รัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษาโครงการหยดน้ำเป็นสายธาร นาย มาโนช หนองใหญ่ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) นาง ปั้นหยี ทองนาค ประธานชุมชนหนองใหญ่บ้านบน นาย ธนัท ศุภพลทองโชติ ประธานชุมชนชัยพรวิถี นาง ปาริชาต กำเนิดขอนแก่น ประธานชุมชนต้นกระบก 33 นาย สมชาย สนิทใจรักษ์ ผู้ประสานงานมูนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และพันตำรวจโท ศรัณยพงศ์ ใหมทองกุลธร สารวัตป้องกันปราบปราม สถานตำรวจภูธรเมืองพัทยา ร่วมลงนาม สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อให้สถานศึกษาแอละชุมชน ปลอดจากสารเสพติด อีกทั้งเพื่อให้ครูผู้เรียน ครุ บุคลากรในโรงเรียน และชุมชน ตระหนักถึงโทษขยองสารเสพติด เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการความร่วมมือดังกล่าวจะมีการจัดกิจกรรมรรรวคืและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในสถานศึกษาและชุมชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านวิทยากร ภูมิปัญญาและการสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึงการใช้พื้นที่ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนต่อไป