แบ่งปัน

S__4530210

ภาพ/ข่าว ณิชาภัทร       

สำนักการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จัดประชุมโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559

ที่ห้องประชุม 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นาย วุฒิพล เจริญผล รักษาการ ผอ.สำนักการศึกษาเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ครูโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุม ด้วยเมืองพัทยาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนด้านการศึกษามุ่งพัฒนาครู อาจารย์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และปลูกฝังสิ่งต่างๆให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา และส่งเสริมให้มีความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้ จึงได้จัดทำโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาดูงานเพื่อนำไปขยายผลให้กับนักเรียนต่อไป ซึ่งจะมีการเดินทางไปศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โดยมี อาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร วิทยากรบรรยายให้ความรู้กับคณะครูที่มาศึกษาดูงาน และจะแบ่งกิจกรรมเป็น 3 ฐาน ฐานคนมีน้ำยา คือการทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า , ฐานคนรักแม่ธรณี วิธีการห่มดิน และฐานคนรักสุขภาพ การรู้จักการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และในวันที่ 21 สิงหาคม 2559 จะมีการประมวลผลความรู้ เวิร์คช๊อป ที่ร.ร.เมืองพัทยา 2 เจริญราษฎร์อุทิศ อีกทั้งการจัดโครงการในครั้งนี้ยังจะเป็นการนำร่องให้ทางสำนักการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สนับสนุนงบประมาณให้แต่ละโรงเรียนจัดทำโครงการโรงเรียนละ 1 โครงการ เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนของตนเองได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้จริง หารายได้ ประหยัดรายจ่าย ช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และโรงเรียน………..