แบ่งปัน

S__4636680 S__4636681

ภาพ/ข่าว ณิชาภัทร  

คณะทำงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ Mice ของโครงการพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ได้เชิญกลุ่มนักธุรกิจ ผู้บริหารเมืองพัทยา และสมาชิกเมืองพัทยา หารือโครงการพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic corridor:EEC)

         ที่ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมเคปดารารีสอร์ท เมืองพัทยา นาย กลินท์ สารสิน ประธานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในฐานะคณะทำงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ Mice ของโครงการพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ได้เชิญกลุ่มนักธุรกิจ ผู้บริหารเมืองพัทยา และสมาชิกเมืองพัทยา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง อาทิ ดร.สันตศักย์ งามพิเชษฐ์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ , นาย อนันต์ อังคนาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา , พล.ร.อ.ศรีวิสุทธ์ รตารุณ สมาชิกเมืองพัทยา , นาย สินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกสมาคมนักธุรกิจการท่องเที่ยวเมืองพัทยา , นาย ธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกเมืองพัทยาและรองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว , นาย ชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยาทำหน้าที่นายกเมืองพัทยา , นาย สุนทร ธัญญวัฒนกุล ประธานหอการค้าชลบุรี , นาย สุรัตน์ เมฆะวรากุล กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตลอดจนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เห็นชอบโครงการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Coridor Development) และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ พิจารณาจัดทำรายละเอียดโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน

สำหรับในที่ประชุมหารือดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคนได้นำเสนอแนวคิด ปัญหาที่ต้องการแก้ไข และความต้องการพัฒนาในด้านต่างๆของเมืองพัทยา เพื่อยื่นข้อเสนอต่อภาครัฐในการที่จะให้เมืองพัทยาพัฒนาสู่จุดมาตรฐานและเป็นรีสอร์ท ระดับชาติ เชื่อมโยงกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ บอกถึงรัฐบาลสิ่งที่ชาวพัทยาต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐสำหรับปัจจัยโครงสร้างอื่นๆที่ยังขาดเช่น ถนน รถไฟฟ้า ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะ และอื่นๆ โครงการหลักที่ได้นำเสนอได้แก่ โครงการระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง , ส่วนต่อขยายบูรพาวิถี ถึงอู่ตะเภา , Tram , เฉลิมบูรพาชลทิต เฟส 2 ระยองถึงอู่ตะเภา , ไมซ์ซิตี้ , Pattaya on Pier  , Wellness Center  และEducation Center บางแสน……….