แบ่งปัน

265122

ภาพ/ข่าว สุพรรณี

กิจกรรมโครงการฟื้นฟูธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์รณรงค์พัฒนาทำความสะอาด คูคลอง

ที่บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนชุมชนวัดช่องลม ทางเมืองพัทยา ได้ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์อ่าวนาเกลือและโรงเรียนโพธิสัมพันธ์ จัดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์รณรงค์พัฒนาทำความสะอาด คูคลอง เพื่อร่วมกันปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนไม่ให้ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองและร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะบนพื้นป่าชายเลนพื้นสุดท้ายของเมืองพัทยาให้ปราศจากขยะ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมกับให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมกับปลูกต้นโกงกางเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารสำคัญของสัตว์น้ำ และสถานที่อนุบาลสัตว์น้ำในระยะตัวอ่อนรวมทั้งป้องกันการพังทลายของดินชายฝั่ง กรองเศษขยะและของเสียที่จะลงไปสู่ทะเลได้อีกทางหนึ่งอีกด้วย