แบ่งปัน

13936896_858806984252892_696133840_n   13950893_858806944252896_1977913595_o

 ภาพ สุพจน์ ข่าว สุพรรณี

นายอำเภอบางละมุง เผย เหตุการณ์การออกเสียงประชามติในส่วนของอ.บางละมุง ไม่พบปัญหาแต่อย่างใด ซึ่งสถานการณ์เมือวานนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อย

สำหรับการใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในพื้นที่ อ.บางละมุง เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2559 ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้ว ซึ่งผลอย่างไม่เป็นทางการจากหน่วยเลือกตั้งในเขตอำเภอบางละมุงจำนวน 231 หน่วยพบว่า มีจำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียง มีจำนวน 209,293 คน มาใช้สิทธิออกเสียงที่มาแสดงตนจำนวน 94,320 คน คิดเป็นร้อยละ 45.07%  ส่วนผลการลงคะแนนบัตรในประเด็นที่ 1 ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยผลอย่างไม่เป็นทางการประชาชนในเขตอำเภอบางละมุง เห็นชอบ 62,566 เสียง คิดเป็นร้อยละ66.33%ไม่เห็นชอบ 26,372 เสียง คิดเป็นร้อยละ28% และประเด็นที่ 2 ประเด็นเพิ่มเติม เห็นชอบหรือไม่ว่าเพื่อให้การปฏิรูปเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ สมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง 5 ปีแรก นับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ประชาชนชาวอำเภอบางละมุงมีเห็นชอบถึง 58,468 เสียงคิดเป็นร้อยละ61.99% ไม่เห็นชอบ 28,041 เสียงคิดเป็นร้อยละ29.73%  ส่วนปัญหาของตามหน่วยต่างๆเมื่อวานนี้พบว่าแต่ละหน่วยเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบปัญหาที่แสดงถึงความขัดแย้งใดๆที่พบเป็นเพียงปัญหาในทางปฏิบัติงานของบางหน่วยเท่านั้นแต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาให้ผ่านไปได้ด้วยดีได้ ซึ่งหลังจากนี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการส่งเรื่องไปยัง กกต.จังหวัดเพื่อให้ทำการรับรองผลต่อไป