แบ่งปัน

492235  492236

492237  492238

ภาพ/ข่าว วสุพล

เทศบาลเมืองหนองปรือจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเทศบาลให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการงานให้ดียิ่งขึ้น
ที่ห้องบรรยายสรุป ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ นาง อัญมณี คำจันทร์ รองปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายของเทศบาล โดยได้รับเกียรติจาก นาย นิยม เที่ยงธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าอบรมกว่า 70 คน 
สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถปฏิบัติงานด้านสารบรรณได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อพัฒนาทักษะในงานสารบรรณ และเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมายของเทศบาล ซึ่งจะถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเทศบาลต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม และ อาจารย์ ณริศ ศรศรีวิวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม และทนายอิสระ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้