แบ่งปัน

271149  

ภาพ/ข่าว สุพรรณี

ทุกหน่วยงานเห็นชอบตรงกันที่ให้ทางเมืองพัทยายึดหลักจับปรับจริงกรณีหาบเร่แผงลอยในอัตราสูงสุด 2,000 บาท เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม มากกว่าคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตน

ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นาย ชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยาปฏ