แบ่งปัน

38220  38221

38222  38223

ภาพ/ข่าว นิพล

นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี ที่ ป่าชุมชนสำนักตะแบก ต.โป่ง
ที่บริเวณป่าชุมชนสำนักตะแบกหมู่ที่ 8 ต.โป่ง นาย ชาคร กัญจนวัตตะ นายอำเภอบางละมุง ได้เดินทางมาเป็นประธานมนพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ โดยมีทางคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโป่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโป่ง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และ เด็กนักเรียนในตำบลโป่ง เข้าร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติกันเป็นจำนวนมาก
ทางนาง ศุภานัน ทิมเที่ยง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต.โป่ง กล่าวว่า ทางบ้านสำนักตะแบกมีพื้นที่สาธารณะทั้งหมด 32 ไร่ พื้นที่ปลูกป่าในวันนี้จำนวน 10 ไร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยกำลังเป็นที่ให้ความสนใจของบุคคลทั่วไป เนื่องจากผลที่จะตามมาเกิดกับมนุษย์และผลที่เกิดเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ชาวบ้านสำนักตะแบก ต.โป่ง จะต้องมีความตะหนักถึงปัญหาเหล่านี้ จึงได้จัดโครงการดังกล่าว เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนเพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังให้ประชาชนและเด็กนักเรียนมีส่วนร่วมในการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ภายในชุมชน เพื่อปลูกฝังการรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไป..