แบ่งปัน

S__5980271

ภาพ/ข่าว อาทิตย์

นายกมาย ไชยนิตย์ รับมอบครุยวิทยฐานะและงานมุฑิตาจิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
เมื่อเวลา 08.30 น. ของวันที่ 16 ส.ค. 59 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กทม.ข้าราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล แก่นำชุมชน กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมแสดงความยินต่อ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ในพิธีเข้าฝึกซ้อมขั้นตอนสำคัญในพิธีมอบครุยวิทยฐานะแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ โดยมี รศ.ดร.พงศ์ หรดาล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เป็นประธานในพิธีฝึกซ้อมขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และขั้นตอนสำคัญในพิธีมอบครุยวิทยฐานะแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ได้มีมัมติเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีพุทธศักราช 2559 การพิจารณาเลือกสรรบัณฑิตกิตติมศักดิ์นั้น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เชี่ยวชาญในวิชาการ และวิชาชีพด้านต่าง ๆ มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งยังมีความเสียสละอุทิศตนเพื่อกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
โดยดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ได้รับการพิจารณาเลือกสรรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญาบัตรดุสดีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา สมควรได้รับเกียรติได้รับการยกย่องเชิดชูเพื่อให้กำลังใจที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและสังคมไทย สู่สังคมโลก ซึ่งพิธีซ้อมขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ท่ามกลางครอบครัว นำโดยนางจำเนียร ไชยนิตย์ ประธารกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ เข้าร่วมให้กำลังใจอย่างอบอุ่น 
สำหรับผลงานของ ดร.มาย นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ในฐานะการเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมายาวนานกว่า 20 ปี ซึ่งจากการขับเคลื่อนแนวคิดและยุทธศาธศาสตร์การพัฒนาด้านต่าง ๆ ส่งผลทำให้เทศบาลเมืองหนองปรือ มีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไป ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง จนทำให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้เทศบาลเมืองหนองปรือ มากกว่า 30 รางวัล หลายปีติดต่อกัน ก่อให้เกิดความร่วมมือและเครือข่ายกับทุกภาคส่วนในการพัฒนา ส่งผลให้เกิดความสำเร็จในงานพัฒนาเกือบทุกด้าน  จากนั้นคณะร่วมมอบช่อดอกไม้ และของที่ระลึกกับว่าที่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ใหม่ ก่อนมีพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันพฤหสับดีที่ 18 ส.ค.2559 ณ.สวนอัมพรกรุงเทพมหานครฯ ที่จะถึงนี้…