แบ่งปัน

494168  494172

494173  494174

ภาพ/ข่าว วสุพล

ททท.จัดงานแถลงทิศทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว ประจำปี 2560 มุ่งเน้นการเดินทางสร้างประสบการณ์ สัมผัสวิถีชุมชน
ที่โรงแรม Cape Dara The Beachfront Resort Pattaya นาย ชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเมืองพัทยา เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน แถลงทิศทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว ประจำปี 2560 ที่ทาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยา จัดขึ้น โดยมี นายกฤษฎา รัตนพฤกษ์ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก ททท. และ นางสาว สุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยา เสนอนโยบายส่งเสริมการทำการตลาดและแผนการตลาด ประจำปี 2560 ซึ่งมีผู้ประกอบการ ตัวแทนหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เมืองพัทยาเข้าร่วมฟังทิศทางการตลาดท่องเที่ยวกันอย่างเนื่องแน่น 
โดยนายกฤษฎา ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก ททท. แถลงถึงนโยบายส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว ประจำ 2560 จะมุ่งเน้น วิถีไทย ผ่านการสร้างประสบการณ์จากการเดินทางท่องเที่ยวของแต่ละท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้และความเข้มแข็งสู่เศรษฐกิจฐานราก โดยด้านตลาดในประเทศจะปรับแผนตลาดกระตุ้นให้คนไทยเดินทางมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 คิดประมาณการราว 950,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการจัดทำแผนการท่องเที่ยวซึ่งเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวบนฐานนวัตกรรม เน้นทำการตลาดสมัยใหม่ผ่านทางแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ และพิจารณาเรื่องการบริหารจัดการนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่อาจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวสูงถึง 40 ล้านคน จึงต้องมีการบริหารจัดการที่ดี และในส่วนด้านการส่งเสริมตลาดในประเทศของภูมิภาคตะวันออก จะเน้นส่งเสริมการทำตลาด ภายใต้แนวคิด สีสันตะวันออก โดยเจาะกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มหลักที่มีค่าใช้จ่ายสูง ประกอบด้วย กลุ่มคนรุ่นใหม่ ,ผู้สูงวัยและกลุ่มผู้หญิง ผ่านโครงการวันธรรมดาน่าเที่ยว , ประกาศศักดา ท้าเที่ยวข้ามภาค , เก๋ายกก๋วนชวนเที่ยว และสตรีอย่าหยุดเที่ยว ควงคู่ไปกับการต่อยอดโครงการ 12 เมืองต้องห้าม…พลาด Plus กระตุ้นให้เกิดการเดินทาง 
นอกจากนี้ทางนางสาวสุลัดดา ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยา ยังนำเสนอโครงการตามแผนตลาดท่องเที่ยวของสำนักงาน ประจำปี 2560 เน้นกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มคนรุ่นใหม่ กลุ่มผู้หญิง และกลุ่มโรงงาน บริษัทเอกชน ผ่านโครงการ Drive – Bike Pattaya Exclusively Luxperience และพัทยาพาฝัน แดนสวรรค์คนทำงานเฟสสาม ซึ่งจะทำการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวร่วมกับพันธมิตรอย่างใกล้ชิด…