แบ่งปัน

S__6037606

ภาพ/ข่าว อาทิตย์

เปิดการประชุม สมาร์ตเทรนเนอร์ ผู้นำการนิเทศการจัดการ ในกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 19 ส.ค. 59 ที่ห้องประชุมชั้น M คณะผู้บริหารสถานศึกษาในเขตจังหวัดชลบุรี เข้ารับการอบรม การเป็น สมาร์ตเทรนเนอร์ ในการเป็นผู้นำนิเทศการจัดการ ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิธีเปิดการอบรมได้รับเกียรติจาก ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดการอบรม 
การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกรอบวิสัยทัศน์ ด้านการศึกษา เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แนวคิดสำคัญในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะการทำงาน ทักษะชีวิตที่ใช้ได้จริง กับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน รัฐ และประเทศชาติ โลกกำลังเปลี่ยนแปลง คนที่มีความรู้และทักษะในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ ได้เท่านั้นที่จะประสบความสำเร็จ แต่จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ผลการสอบ PISA ทั้ง ๆ ที่โรงเรียนใช้เวลาจัดการเรียนการสอนมากขึ้น เป็นเวลา 7 หรือ 8 ชั่วโมงต่อวันเด็กคิดไม่เป็น วิเคราะห์ไม่ได้ ขาดทักษะชีวิต อัดแน่นเนื้อหาวิชาการมากกว่าให้เรียนรู้ด้วยตนเองเด็กนักเรียนมีภาระงาน การบ้านมากเกินไป หรือต้องนำการบ้านไปทาที่บ้าน ซึ่งการนำผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมารับการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้เป็นผู้นำจัดการของโรงเรียนของตนเองในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจและถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล