แบ่งปัน

S__12541967 S__31875082 S__31875077 S__31875084

ภาพ/ข่าว ณิชาภัทร

สมาคมนักข่าวพัทยาประชุมสามัญใหญ่หลังสิ้นวาระการบริหารงานกว่า 4 ปี ในชุดบริหารชุดเก่า เสียงเป็นเอกฉันท์ นาย สามารถ ทองรอด ได้รับความไว้วางใจให้รับตำแหน่งนายกสมาคมนักข่าว ประจำปีบริหาร 2559 
ที่ห้องประชุม 241 ศาลาว่าการเมืองพัทยา สมาคมนักข่าวพัทยา ได้จัดประชุมสามัญใหญ่หลังหมดวาระการบริหารงานของคณะบริหารชุดเก่า นำโดย นาย อัมพร แสงแก้ว โดยมีสมาชิกสมาคมเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
ในที่ประชุมทาง นายอัมพร แสงแก้ว พร้อมกรรมการทั้งหมด ได้กล่าวการทำงานที่ผ่านมา จากนั้นได้มีการคัดเลือกนายกสมาคมนักข่าวพัทยา ท่านใหม่ ซึ่งในที่ประชุมได้มีการเสนอชื่อ นาย สามารถ ทองรอด หรือที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในวงการสื่อสารมวลชนและสังคมเมืองพัทยาเรียกว่า “ลุงต้อย-ย่ำเท้า” ซึ่งเสียงเป็นเอกฉันท์ทั้งหมด ต่อมาเป็นการกระจายหน้าที่การทำงานของสมาคมนักข่าวพัทยา โดยคัดเลือกอุปนายกสมาคม 2 คน และกรรมการบริหารและกรรมการสมาคมรวม 15 คน เพื่อรับผิดชอบส่วนงานด้านต่างๆ ของสมาคมนักข่าวพัทยาเพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาข้อมูลข่าวสารที่เกิดประโยชน์แก่เมืองพัทยาและประเทศชาติต่อไป
นาย สามารถ ทองรอด หรือ ลุงต้อย-ย่ำเท้า กล่าวว่า การทำงานของสมาคมนักข่าวพัทยาต่อไปคือการต่อยอดการทำงานของคณะผู้บริการชุดเดิมซึ่งถือว่าได้ดำเนินการมาเป็นอย่างดี สามารถสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้เกิดขึ้นกับสมาชิกของสมาคม ซึ่งคงต้องมีการทำงานร่วมกันต่อไป 
ชุดกรรมการบริหารและกรรมการสมาคมชุดใหม่ โดยมี นาย สามารถ ทองรอด ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักข่าวพัทยาคนใหม่ แทน นาย อัมพร แสงแก้ว ที่หมดวาระ ก่อนรับตำแหน่งใหม่คือประธานที่ปรึกษาสมาคมนักข่าว

สำหรับตำแหน่งอุปนายกสมาคมนักข่าวพัทยา ได้แก่ น.ส.ศศิพัฒน์กรณ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ เป็นอุปนายกสมาคมคนที่ 1 และนายวสุพล โยชน์เมืองไพร เป็นอุปนายกสมาคมคนที่ 2

ตำแหน่งเลขานุการสมาคม ได้แก่ น.ส.สิริกิริยา พลเยี่ยม 
ตำแหน่งนายทะเบียน ได้แก่ น.ส.สาวิตรี นามวิวัฒน์สุข
ตำแหน่งเหรัญญิกสมาคม ได้แก่ น.ส.อภิญญา แซ่เอ็ง 
ตำแหน่งปฏิคมสมาคม ได้แก่ นายพัสกร หอมชื่น 
ตำแหน่งประชาสัมพันธ์สมาคม ได้แก่ นายลัทธฤต ณ สงขลา

ส่วนกรรมการสมาคมทั้งหมด 8 คน ประกอบด้วย นายอธิบดี บุญชารี ,นายอนันต์ สุขวัฒนะ ,น.ส.สุพรรณี สิทธิ ,นายธีระรักษ์ สุทธาธิวงษ์, นายเดชา เฉลิมญาติ ,ว่าที่ร้อยตรี หญิง จุฑารัตน์ ชัยหลาก ,นายอำนวยชัย มลิลา และนายนันทัช กิ่งศร

S__31875088 S__31883266