แบ่งปัน

14021605_1650399321945027_945921585289044912_n

ภาพ วสุพล ข่าว สุพรรณี

   กรมส่งเสริมการเกษตรจัดสัมมนาระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบ MRCF เพื่อใช้เป็นระบบงานพื้นฐานในการปฏิบัติงาน

ที่สวนนงนุช รีสอร์ท นาย โอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เดินทางมาเปิดการสัมมนาระบบส่งเสริมการเกษตร MRCF และแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560 -2564  พร้อมด้วยนายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยองเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับระบบส่งเสริมการเกษตร MRCF ทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้เริ่มนำมาใช้ในปีงบประมาณ 2557 ซึ่งได้กำหนดเป็นนโยบายในการดำเนินงานและมอบหมายให้หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งในช่วงปี 2557-2559 ระบบดังกล่าวได้ถูกนำไปปฏิบัติและพัฒนาตามสภาพการปฏิบัติงานจริงอย่างต่อเนื่อง กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ประมวล วิเคราะห์ และเรียบเรียงจัดทำเป็นระบบส่งเสริมการเกษตรจึงได้ประมวล วิเคราะห์ และเรียบเรียงจัดทำเป็น ระบบส่งเสริมการเกษตร MRCF ที่สมบูรณ์ เพื่อใช้เป็นระบบงานพื้นฐานในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอื่นๆของหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาค ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้ตรงกัน และนำประสบการณ์การปฏิบัติจริงในเรื่องนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จึงจะสามารถบูรณาการจัดทำเป็นโครงการสัมมนาระบบส่งเสริมการเกษตร MRCF และแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560 -2564 โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่จะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อไป