แบ่งปัน

S__6103052  S__6103053

ภาพ / ข่าว อาทิตย์

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ จัดทำแผนสุขภาพเทศบาลฯ ประจำปี 2560

           เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 25 ส.ค. 59 ที่ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองหนองปรือ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เปิดโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ ซึ่งมีคณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนจาก 44 ชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล เข้าร่วมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน เพื่อค้นหาปัญหาด้านสุขภาพ แนวทางแก้ไขปัญหา และพัฒนาเรื่องสุขภาพ ให้สามารถวางแผนและดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพได้ด้วยตนเอง โดยมีการดำเนินงานการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพ รักษาพยาบาลเชิงรุก โดยมีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม และนำไปสู่การปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการในการดูแลสุขภาพของประชาชนต่อไป..