แบ่งปัน

39620  39621

39622  39623

ภาพ/ข่าว นิพล

กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม เทศบาลตำบลโป่ง จัดโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2559
ที่โดมเอนกประสงค์ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโป่ง นาย อนุชา เพียรใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลโป่ง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโป่ง อสม.ตำบลโป่ง และนักเรียนจากโรงเรียนวัดโป่ง เข้าร่วมโครงการกันอย่างพร้อมเพียง โดยได้รับเกียรติจาก นาย อาทร เนี่ยกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.บางละมุง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก
สำหรับโครงการดังกล่าว ทางกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลโป่งจัดขึ้นสืบเนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดชลบุรีที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอบางละมุง ซึ่งขณะนี้มีจำนวนผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2559 พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 243 ราย แต่ยังไม่พบผู้เสียชีวิตและยังพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลผู้ป่วยในปีที่ผ่านมา พบว่า จะมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม ของทุกปี ส่วนในพื้นที่ตำบลโป่งขณะนี้มีผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 4 ราย แต่ยังไม่มีผู้เสียชีวิต ยังพบจำนวนผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน
ทางนาย อนุชา รองนายกเทศมนตรีตำบลโป่ง กล่าวว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าวทางคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโป่ง ได้เล็งเห็นความสำคัญของโรคไข้เลือดออก จึงจัดงบประมาณของเทศบาล เพื่อดำเนินการ โดยมอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการสร้างกระแสให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลโป่งมีความตื่นตัวและเกิดความร่วมมือทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ในการทำรายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกทั้งในบ้านและชุมชนของตนเอง