แบ่งปัน

S__6209557  S__6209558

S__6209559  S__6209560

ภาพ /ข่าว อาทิตย์

เทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมกับภาคประชาชน จัดโครงการฝ่าวิกฤตสร้างเศรษฐกิจชุมชน โดยนำหลายหน่วยงานภาคประชาชนร่วมกันปลูกพืชสมุนไพรไว้บริโภคภายในครัวเรือน อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับสรรพคุณของพืชสมุนไพร

เมื่อเวลา  09.30 น. ของวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ที่โรงเรียนผู้สูงอายุ ซอยมาบยายเลีย 45 คณะกรรมการจากชุมชนต่าง ๆ ชมรมดอกลำดวน ชมรมครอบครัวเด็กพิเศษ กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ และหน่วยงานภาคประชาชน ร่วมกับเทศบาลเมืองหนองปรือ จัดโครงการฝ่าวิกฤตสร้างเศรษฐกิจชุมชน โดยการปลูกพืชสมุนไพรซึ่งในแต่ละครอบครัว นำมาเองจากบ้าน มาร่วมกันปลูกไว้ในพื้นที่เดียวกันเพื่อไว้ใช้บริโภคและยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ปัญหาการว่างงาน การลดอัตราจ้าง ทำให้หลายครอบครัวในชุมชนได้รับผลกระทบ และจากผลกระทบนี้ ก็ทำให้เกิดภาวะความเครียด เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย มีผลไปถึงการเจ็บป่วยและการรักษาพยาบาลซึ่งปัจจุบัน ค่ารักษาพยาบาลค่อนข้างมีราคาสูง สมุนไพรไทย จึงเป็นอีกทางเลือก เพราะสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยเป็นหนึ่งในวิถีของคนไทยเป็นเวลานาน เนื่องจากคนไทยสมัยก่อน มีการพึ่งพาตนเองด้านการรักษาพยาบาลสูง ด้วยเหตุที่สมัยก่อนยังไม่มีสถานบริการด้านการแพทย์เหมือนอย่างปัจจุบัน  เมื่อเกิดการเจ็บป่วยจึงมีการนำสมุนไพรมาใช้ในการรักษาเบื้องต้น  เทศบาลเมืองหนองปรือเล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของพืชสมุนไพร จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจ  และยังเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับพืชสมุนไพรในชุมชน โดยพิธีเปิดครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดโครงการ