แบ่งปัน

73651

ข่าว/ภาพ/สุชาติ

ปิดโครงการปักกลดตำบลหนองปลาไหล

ที่ศาลาอเนกประสงค์ โครงการ SML หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาไหล ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการปักกลด โดยได้รับเกียรติจาก พันตำรวจเอก จักร์ทิพย์ พาราพันธกุล ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบางละมุง พันตำรวจโท ดรัณภพ สระทองอยู่ รองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบางละมุง นาย อนัน เผือกวัฒนะ ประธาน กต.ตร.สถานีตำรวจภูธรบางละมุง นาย สุทัศน์ บุตรนนท์ กำนันตำบลหนองปลาไหลและนาย ยศพงศ์ ลินทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 และผู้ใหญ่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้ง 9 หมู่ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลหนองปลาไหล และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีปิดโครงการปักกลดกันอย่างพร้อมเพรียง

จากการที่ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ดำเนินโครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดหรือเรียกกันว่า”โครงการปักกลด”เพื่อแสวงหาความร่วมมือ เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนและองค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนกำหนดแนวทาง แก้ไขปัญญาอาชญากรรมและเอาชนะยาเสพติดร่วมกัน รวมถึงแนวทางในการพัฒนางานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและความมั่นคงของชาติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ในระดับพื้นฐาน สังคมมีความสงบสุขและเกิดความมั่นคงตลอดไป สถานีตำรวจภูธรบางละมุง ได้ยึดถือนโยบายของตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้ทำโครงการปักกลดขึ้น ครั้งนี้เป็นครั้งที่10 แล้วตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 31 สิงคาคม 2559 โดยมีชุมชนเข้าร่วม 2 ชุมชนได้แก่ ชุมชนหนองเกตุใหญ่และบ้านหนองปลาไหล ผลการดำเนินการ หลังจากออกตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ สถานประกอบการ โรงงานและบริษัทห้างร้าน ให้ความรู้แก่นักเรียนในการป้องกันและเพิ่มภูมิคุ้มกันเบื้องต้นในเรื่องยาเสพติด ออกค้นหาและนำผู้สมัครใจบำบัดเข้าโครงการ ตามกระบวนการบำบัดทั้งหมดได้จำนวน 10 คน ที่จะได้ให้ผู้ปกครองและคนในครอบครัวอีกทั้งผู้นำชุมชนได้แสดงความยินดีและแสดงความชื่นชมแก่ผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัดในโอกาสปิดโครงการปักกลดในครั้งนี้ด้วย…