แบ่งปัน

74151

ข่าว/ภาพ/สุชาติ

นายอำเภอบางละมุงเปิดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางละมุง นาย กฤตภพ เพ็ญจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง พร้อมด้วยสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 14 และนักเรียนในเทศบาลตำบลบางละมุง ได้ให้การต้อนรับ นาย ชาคร กัญจนวัตตะ นายอำเภอบางละมุง ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานและเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ คือการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อชาติ การส่งเสริมให้มีการน้อมนำคุณธรรม 4 ประการ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาท น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการพอประมาณ ความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว การมีคุณธรรม การเผยแพร่ความสำคัญของสถาบันกษัตริย์ที่มีต่อประชาชน การดำเนินกิจกรรมอื่นใดที่แสดงถึงความจงรักภักดี เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ ประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลบางละมุง มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมกับแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของชาติ นอกจากจะให้ความสำคัญกับ 3 สถาบันหลักของชาติอันประกอบด้วยชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์แล้ว นายอำเภอบางละมุงยังให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัว ซึ่งถือเป็นสถาบันที่สำคัญอีกสถาบันหนึ่งด้วย…………..