แบ่งปัน

40648  40649

40650  40651

ภาพ/ข่าว  นิพล

อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนบางละมุง 2 ประจำปี 2559

ที่โรงเรียนวัดโป่ง นาย ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนบางละมุง  2 ประจำปี 2559 โดยมีคณะครูอาจารย์แต่ละโรงเรียน ผู้นำท้องถิ่น และ ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมพิธีและชมการแข่งขันกีฬากันเป็นจำนวนมาก อาทิ นาย อนุชา เพียรใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลโป่ง นาย วิชัย จันทร์หอม ประธานสภาเทศบาลตำบลโป่ง พร้อมทั้ง สมาชิกสภาเทศบาล นาย เฉลิม เกตุแจ้ สมาชิก อบจ.ชลบุรี นาย ธนาชัย วงสาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่ง

ทาง นาย สมคิด แนวจำปา ประธานกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 2 กล่าวว่า ทางกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 2 ตระหนักถึงพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ว่า กีฬามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิตแต่ละคน และ ชีวิตเป็นของบ้านเมือง ประกอบกับ สำนักงานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายที่จะ พัฒนาผู้เรียนให้มีความเจริญงอกงามทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และ ห่างไกลยาเสพติด มีสมรรถนะเหมาะสม พร้อมรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ในปีพุทธศักราช 2559 เพื่อเป็นการสนองพระราชดำรัสและนโยบาย ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพและความสามารถทางด้านกีฬา พร้อมนำไปสู่การเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสูงต่อไป

ซึ่งกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 2 ประกอบไปด้วย โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย โรงเรียนวัดโป่ง และ โรงเรียนบ้านภูไทร ส่วนภาพบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานของกองเชียร์แต่ละโรงเรียน