แบ่งปัน

233490  233517

S__8003631  S__8003632

ภาพ/ข่าว ณิชาภัทร

พสกนิกรบางละมุงทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช 2559
ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง บรรดาข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา นักธุรกิจ กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมี นาย อดิเรก ใหม่มงคล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธี ประกอบพิธีสงฆ์บำเพ็ญกุศลน้อมถวาย วางพวงมาลา จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ กล่าวคำประกาศราชสดุดี น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สำหรับพิธีการในช่วงแรกเป็นการวางพวงมาลาจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สถานีตำรวจในเขตอำเภอบางละมุงทั้ง 5 แห่ง คณะผู้บริหารและข้าราชการเมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีวางพวงมาลา เป็นพิธีทางสงฆ์โดยนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์ สดับปกรณ์ จำนวน 10 รูป ประธานใน พิธีทอดผ้าบังสุกุล ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม ก่อนกรวดน้ำ และกราบลาพระพุทธวราชบพิตร
ทั้งนี้ วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 นับตั้งแต่วันเสด็จสวรรคตของพระองค์เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พุทธศักราช 2453 จนถึงวันนี้รวมระยะเวลานานถึง 106 ปี พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีสติปัญญาเฉียบแหลม สามารถนำชาติบ้านเมือง ให้รอดพ้นจากการสูญเสียเอกราช แก่ชาติมหาอำนาจทางยุโรป พระองค์เป็นผู้นำความเจริญสมัยใหม่เข้าสู่ประเทศไทย อาทิเช่น การประปา การไฟฟ้า การไปรษณีย์โทรเลข การรถไฟ การจัดระบบการบริหารราชการแผ่นดินตามแบบอย่างอารยประเทศ และการเลิกทาส เป็นต้น พระองค์ทรงไดรับพระสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” หรือ “พระพุทธเจ้าหลวง” และเรียกวันแห่งการน้อมรำลึกถึงพระองค์ในวันนี้ว่า “วันปิยมหาราช”……