แบ่งปัน

S__8044624  S__8044625

S__8044626  S__8044627

ภาพ/ข่าว ณิชาภัทร

“กระเจี๊ยบเขียวธราธิป” กระเจี๊ยบเขียวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กระเจี๊ยบเขียวพันธุ์ธราธิป อันเนื่องมาจาก พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนิน ณ ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนเกษตรวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2531 ได้มีพระราชกระแสรับสั่งข้อหนึ่งว่า “การนำพันธุ์ใหม่หรือพันธุ์ต่างประเทศมาต้องระวังเรื่องโรค ถ้าเกิดโรคแล้วจะเกิดเสียหามากและขาดทุน การนำพันธุ์ต่างประเทศมาราคาสูงไม่ควรพึ่งพา” และการเพาะปลูกของเกษตรกรโดยทั่วต้องซื้อเมล็ดพันธุ์จากตลาด เมล็ดพันธุ์เพื่อนำมาปลูกทุกครั้ง เนื่องจากไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ปลูกต่อได้ ถ้าเกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองจะช่วยลดต้นทุนการผลิต และสามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในปัจจุบันความต้องการผลผลิตเกษตรธรรมชาติมีมากขึ้น และตามมาตรฐานเกษตรธรรมชาตินั้น ต้องใช้เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตภายใต้ระบบเกษตรธรรมชาติ และ “กระเจี๊ยบเขียว” ก็เป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง กล่าวคือ เป็นพืชผักส่งออกของไทยที่มีความสำคัญชนิดหนึ่ง เนื่องจากมีคุณค่าทางอาหาร และมีคุณค่าทางสมุนไพร ประเทศไยส่งออกผลิตภัณฑ์กระเจี๊ยบเขียวทั้งในรูปฝักสดและแช่แข็ง โดยส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นเป็นหลัก แต่ในการเพาะปลูกเกษตรกรมีการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีเป็นส่วนใหญ่
กระเจี๊ยบเขียวธราธิป จึงเป็นกระเจี๊ยบเขียวพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากปรับปรุงพันธุ์ภายใต้ระบบเกษตรธรรมชาติเป็นเวลานานถึง 16 ปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีลักษณะเด่น คือ ต้นมีความแข็งแรง ต้านทานโรคและแมลงได้ดี มีลำต้นไม่สูงมาก ทำให้เก็บเกี่ยวได้สะดวกกว่า มีเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นใหญ่ ทำให้ต้นแข็งแรงและทนการหักล้มได้ดีกว่า มีจำนวนแขนง/ต้นมากทำให้ได้จำนวนฝักมาก ฝักมีสีเขียว ลักษณะเป็นห้าเหลี่ยมตรงกับความต้องการของตลาด ฝักสวย รสชาดดี เหมาะต่อการผลิตฝักสดจำหน่าย นอกจากนี้ยังมีน้ำหนัก 100 เมล็ดสูง และมีจำนวนเมล็ดต่อฝักมาก จึงมีผลดีในด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ กระเจี๊ยบเขียวธราธิปจึงเป็นพันธุ์พืชหนึ่งที่เกษตรกรสามารถเลือกปลูกเพื่อบริโภค เหลือก็จำหน่ายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นับว่าเป็นความมั่นคงทางด้านอาหารและพันธุ์พืช 
และในปี 2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช ไดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชื่อ กระเจี๊ยบเขียวว่า “กระเจี๊ยบเขียวธราธิป” มีความหมายว่า กระเจี๊ยบเขียวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน……