แบ่งปัน

14813710_908047955995461_1412910773_n   14859582_908047972662126_1261951984_o

ภาพ/ข่าว สุพจน์

เมืองพัทยา เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา ประจำปี 2559 

ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นาง สุภาภรณ์ เชิดชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุข เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน เมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา ประจำปี 2559 พร้อมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างการรับรู้ความเข้าใจต่อบทบาทภารกิจและผลงานกองทุน” โดยมี อาจารย์ สาโรจน์ พึ่งไทย ผู้จัดการเดอะวันเทรนเนอร์กรุ๊ปและคณะ เป็นวิทยากร ซึ่งมี ผู้นำชุมชนจากเมืองพัทยาทั้ง 42 ชุมชน ประชาชน เจ้าหน้าชมรมสร้างเสริมสุขภาพชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 140 คน เข้าร่วมอบรม
สำหรับการอบรมกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยาในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็น นวัตกรรมที่สำคัญในระบบสุขภาพของประเทศไทย ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเป็นภาคีต่างๆโดยมุ่งเน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบทบาทที่สำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ สามารถเข้าถึงการบริการด้านสาธารสุขได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น สนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงบทบาทในการพึ่งตนเองด้านสุขภาพและยังส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ให้สามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ยังเป็นกลไกสำคัญของสังคมที่จะต้องเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรภาคีต่างๆในพื้นที่ให้เข้ามาบริหารจัดการสุขภาพร่วมกันอย่างแข็งขันจนเกิดระบบสุขภาพชุมชนขึ้นและสามารถติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมกับประชาชน เพื่อให้เกิดสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนฐานความคิด “สุขภาพดีมาจากสังคมดี”