แบ่งปัน

IMG_0688

ภาพ/ข่าว อัมพร

ศปมผ.อบรมป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงเด็ก
( 15 พ.ย.59 ) ห้องประชุมชั้น 3 โรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา พลเรือโทสานนท์ พระเอม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดภาคปฏิบัติในทะเลหลักสูตรป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงเด็ก รุ่นที่4 โดยศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการกระทำการประมงผิดกฎหมาย
(ศปมผ. ) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( พ. ) โดยมีสถาบันพระประชาบดีจัดการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลของหลักสูตรป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงเด็ก รุ่นที่4 ระหว่างวันที่ 1-22 พ.ย.59 โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมฝึกอบรม 9 หน่วยงาน กองทัพเรือ ตำรวจน้ำ กรมประมง กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( พ. ) สถานีตำรวจที่มีพื้นที่ติดชายทะเล สำนักงานปราบปรามการฟอกเงิน และปคม. รวม 40 นาย
การจัดการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายทางทะเล และผู้ที่เกี่ยวข้องในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ทั้งภาคทฤษฏีในห้องเรียน และฝึกตรวจเรือประมงในทะเลเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับแรงงานทางทะเล 
การฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้จากการเรียนในห้องทั้งในเรื่องหลักกฎหมายและเทคนิคการตรวจ การรวบรวมพยานหลักฐาน และการสัมภาษณ์มาประยุกต์ใช้ในสภาวะที่เสมือนการทำงานจริง สำหรับการตรวจและบังคับใช้กฎหมายในทะเล