แบ่งปัน

12472529_1566108820374078_8060296103433389502_n 12794559_1566108697040757_1496285319955794068_n12809794_1566108367040790_70224326504332806_n12794320_1566108530374107_1042310147367865421_n

าพ นฤมล ข่าว สุพรรณี  

ประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2/2559 นาย บรรลือ กุลละวณิชย์ ขึ้นเป็นประธานสภาเมืองพัทยาคนใหม่ พร้อมกับสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมดันให้มีการปรับปรุงอนุสรณ์สถานเรือใบอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันความเสื่อมเสียที่อาจจะเกิดขึ้นอีก

ที่ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยาเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559  ซึ่งมี นายชูศักดิ์ ศรีวัจณะพงษ์ รองประธานสภาเมืองพัทยา ขึ้นเป็นประธานการประชุมแทนนายฟารุค วงษ์บริสุทธิ์ โดยคณะสมาชิกสภาเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งนี้ ในวาระที่ 3 เรื่องด่วนเรื่องการเลือกประธานสภาเมืองพัทยา แทนตำแหน่งว่าง (ตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 เนื่องจากนายฟารุค วงษ์บริสุทธิ์ ประธานสภาเมืองพัทยา ได้ยื่นลาออกจากตำแหน่งต่อนายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 1 มีนาคม 2559 ด้าน นาย อุฤทธิ์ นันทสุรศักดิ์ สมาชิกสภาเมืองพัทยา ได้เสนอชื่อนายบรรลือ กุลละวณิชย์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเมืองพัทยาคนต่อไป ต่อจากนายฟารุค วงษ์บริสุทธิ์ โดยในที่ประชุมได้ยกมือสนับสนุนด้วยมิติเป็นเอกฉันท์ โดยทางสภาเมืองพัทยาจะได้นำเรื่องส่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้รับทราบและลงนามแต่งตั้งต่อไป

ต่อมาในวาระที่น่าสนใจอีกหนึ่งวาระคือในวาระที่ 8 ทางสำนักการช่างสุขาภิบาล ส่วนจัดการระบบป้องกันและระบายน้ำ ได้ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานโรงบำบัดน้ำเสียซอยหนองใหญ่ ด้วยทางเมืองพัทยามีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมซอยต้นนุ่น จำนวน สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันบาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายใหม่ในโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานโรงบำบัดน้ำเสียซอยหนองใหญ่ เนื่องจากโครงการก่อสร้างฯซอยต้นนุ่น เป็นการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำในพื้นที่พัทยาใต้ โดยจะระบายน้ำฝนจากพื้นที่เขาพระตำหนักลงสู่คลองพัทยาใต้ทางซอยต้นนุ่นแต่ในการดำเนินการได้ตรวจสอบพบว่ามีปัญหาอุปสรรคเนื่องการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบางส่วนต้องผ่านที่ดินของเอกชน ซึ่งในขั้นตอนการสำรวจออกแบบและประมาณการเพื่อจัดตั้งงบประมาณนั้น เจ้าของที่ดินได้อนุญาตให้ดำเนินการได้ แต่ในขั้นตอนที่ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างไม่สามารถติดต่อเจ้าของที่ดินเพื่อทำหนังสือยินยอมให้ก่อสร้างท่อระบายน้ำดังกล่าวได้ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ จึงจำเป็นต้องโอนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างมาที่โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงานโรงบำบัดน้ำเสีย ซอยหนองใหญ่ ซึ่งปัจจุบันมีสภาพชำรุดจากการใช้งานมานานกว่า 15 ปี ประกอบกับได้รับความเสียหารจากพยุหว่ามก๋อ จึงทำให้อาคารสำนักงานเกิดความเสียหายหนัก และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นที่ปฏิบัติงานและรับรองบุคคลภายนอกจากหน่วยงานอื่นๆที่เดินทางมาศึกษาดูงานปีละกว่า 2,000 คน โดยวาระนี้ทางสมาชิกสภายกมืออนุมัติโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังกล่าวอย่างเป็นเอกฉันท์

ส่วนในวาระอื่นๆมีเรื่องที่น่าสนใจในการตั้งกระทู้ถามของนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย สมาชิกสภาเมืองพัทยาเขต 2 เรื่องให้ทางสภาเมืองพัทยาเร่งนำวาระการปรับปรุงอนุสรณ์สถานเรือใบดันเข้าการประชุมสภาครั้งหน้า เพื่อให้สถานที่แห่งนี้มีความสมพระเกียรติกับประวัติความเป็นมา ควรจะมีรั้วขอบเขตกั้นอย่างชัดเจน หลังการจากเกิดเรื่องเสื่อมเสียจนเป็นข่าวโด่งดังในอาทิตย์ที่ผ่านมา และยังพบว่าในปัจจุบันยังไม่ประชาชนอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ทราบถึงความสำคัญและความเป็นมาของอนุสรณ์สถานเรือใบแห่งนี้ อยากให้การประชุมสภาครั้งหน้ามีการนำรูปแบบของการออกแบบอย่างชัดเจนมานำเสนอยังสภาเมืองพัทยาเพื่อร่วมกันพิจารณาต่อไป