แบ่งปัน

S__36569095

กรมการท่องเที่ยวร่วมกับเมืองพัทยา จัดการฝึกอบรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ที่ห้อง 241 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นางสาว กอบกุล ปิตะระชาติ นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการพิเศษ จากกรมการท่องเที่ยว ได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ชาวบ้าน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่างเข้าร่วมรับการอบรมกันอย่างพร้อมเพรียง 
สำหรับการจัดการฝึกอบรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้น เป็นความร่วมมือของ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาขยะ สิ่งแวดล้อม มลภาวะต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวดังนั้นทางกรมการท่องเที่ยว จึงร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษกำหนดพื้นที่นำร่อง จำนวน 4 พื้นที่ด้วยกัน ได้แก่ เมืองพัทยา,จังหวัดเพชรบูรณ์,อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี,และอุทยานเขาแหลมหญ้าเกาะเสม็ด จ.ระยอง โดยในการอบรมดังกล่าว ได้เชิญอาจารย์แก้วตา ม่วงเกษม วิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยากรจาก จ.เชียงราย จ.ประจวบคีรีขันธ์และ จ. อุตรดิตถ์ มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ ไปปรับประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเมืองพัทยา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป