แบ่งปัน

ที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ได้มีกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษาและแห่เทียนจำนำพรรษา ตามโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2558 ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่ทางเทศบาลได้หล่อเทียนเพื่อนำไปถวายยังวัดต่างๆในพื้นที่  ในพิธีทางนายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล เป็นประธานในพิธี โดยทำการนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 5 รูป มาประกอบพิธี พร้อมฉันท์ภัตตาหารเพล ในพิธียังมีนายเฉลิม เกตุแจ้ สจ.ชลบุรี คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล นายบุญสนอง ทิพย์สุมาลี คนดีศรีตำบลหนองปลาไหล และคุณพ่อตัวอย่างจังหวัดชลบุรี ชมรมผู้สูงอายุ ต.หนองปลาไหล ชาวบ้าน กลุ่มเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

สำหรับการหล่อเทียนดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา การจัดการศึกษา  สร้างเสริมความรัก ความสามัคคี ให้ประชาชนในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ปลูกฝังขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้แก่เด็ก เยาวชน เข้าวัดไหว้พระทำบุญในวันสำคัญต่างๆกันอย่างต่อเนื่อง และเทียนที่หล่อเสร็จ จะมีการแห่เทียนในวันที่ 29 ก.ค. 2558  โดยเปิดงานเวลา 11.30 น.ที่หน้าเทศบาลตำบลหนองปลาไหล  และแห่เทียนไปถวายยังวัดสันติคาม วัดหนองเหตุใหญ่ วัดป่าสุทธิภาวัน และวัดหนองเกตุน้อย  อย่างไรขอเชิญชวนสาธุชน ชาวบ้านหนองปลาไหล และประชาชนทั่วไปสามารถมาร่วมทำบุญกับทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหลได้จามวัน และเวลาดังกล่าว เพื่อร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยืนนาน