แบ่งปัน

663478  663517

663518  663520

ภาพ/ข่าว วสุพล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดประชุมเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจและสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชน

ที่โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน นาย ณรงค์  เชื้อบุญช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้กล่าวรายงานประชุมเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจและสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก นาย ชายชาญ  เอี่ยมเจริญ รองผู้วาราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมพร้อมกล่าวโอวาท ซึ่งมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านมาอภิปรายแลกเปลี่ยนให้วามรู้แก่ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนที่ได้สนใจเข้าร่วมการประชุมกันกว่า 200 คน

ทาง สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และสร้างเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อสนับสนุนงานการกระจายอำนาจ และพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านการกระจายอำนาจให้แก่ประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการกระจายอำนาจที่ถูกต้อง และส่งเสริมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งยังให้ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมได้เป็นเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชนเป็นแกนนำในการเผยแพร่ความรู้การกระจายอำนาจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และยังเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และระดมความคิดเห็นเพื่อให้การดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ……