แบ่งปัน

10387503_1567976643520629_4967551420803563456_n

ภาพ/ข่าวสันติ

เมืองพัทยาจัดอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร70 ชั่วโมงกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ที่ห้อง 421 ศาลาว่าการเมืองพัทยา  ดร. วีรวัฒน์ ค้าขาย รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร70 ชั่วโมง ของ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นาง สุภาพรณ์ เชิดชัยภูมิ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเมืองพัทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมี นาย ชูศักดิ์ ศรีวัตจณพงษ์ นาย วิเชษฐ์ หนองใหญ่ สมาชิกเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข อาสาสมัครผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 33 คน

การจัดอบรมครั้งนี้ นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุ สำหรับ อสม. และแม่บ้านเมืองพัทยา หรือผู้ที่ให้ความสนใจ เพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคต ซึ่งการสนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพ และวางแผนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ทั้งกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน และครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพกาย ด้านจิตวิทยาสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้สังคมสูงวัย สามารถดำรงชีวิตอยู่กับครอบครัวในชุมชน ได้อย่างมีความสุข และได้รับการเกื้อหนุนให้สามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม การอบรมจะมีจัดขึ้นทั้งสิ้น10วัน วันละ7ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเริ่มตั้งแต่วันที่14-18 มีนาคม 2559  วันที่ 28-31มีนาคม และวันที่ 1เมษายน2559 เป็นวันจบหลักสูตรของการอบรม และจะมีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่จบหลักสูตรต่อไป..