แบ่งปัน

715279  715311

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดรวมพลคนแปลงใหญ่ กว่า 1,700 คน เน้นสร้างเครือข่ายเกษตรกรแปลงใหญ่ เชื่อมภาคการเกษตรทั่วประเทศ

ที่ห้องประชุมโรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมี นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดสัมมนา พร้อมด้วยเครือข่ายเกษตรกร และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศกว่า 1,700 คน เข้าร่วมการสัมมนาฯ

กิจกรรมสัมมนาดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2560 นี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้เรียนรู้และสรุปบทเรียน เพื่อพัฒนาการดำเนินงานร่วมกัน 
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ โดยสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันผลิต จำหน่าย และบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้มีมาตรฐานตามึวามต้องการของตลาด ซึ่งผลการดำเนินการในปี 2559 มีแปลงใหญ่ทั้งสิ้น 600 แปลง พื้นที่ 1.538 ล้านไร่ เกษตรกร 96,554 ราย 9 กลุ่มสิ้นค้า ได้แก่ ข้าว พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผักสมุนไพร กล้วยไม้ ประมง ปศุสัตว์ และหม่อนไหม รวม 33 ชนิด นอกจากนี้ ได้กำหนดเป้าหมายเพิ่มเติมในปี 2560 อีกไม่น้อยกว่า 900 แปลง 
ด้านนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การบริหารกาจัดการแบบแปลงใหญ่ จะสามารถทำให้เกษตรกรประหยัดต้นทุนการผลิต เนื่องจากสามารถซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกันเป็นกลุ่ม ประหยัดการลงทุนในเครื่องจักรและเทคโนโลยี อีกทั้ง การบริหารจัดการแบบแปลงใหญ่นั้น เกษตรกรต้องรู้ข้อมูลการผลิตที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ผลิต เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตและการตลาด รวมถึงใช้ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ เป็นหลักของแต่ละพื้นที่ในการสนับสนุนด้านวิชาการที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ เพื่อเป็นศูนย์กลางการทำงานแบบบูรณาการของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ให้สามารถแก้ไขได้ตรงตามความต้องการของชุมชน และเกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ทั้งนี้ความสำเร็จของการบริหารจัดการแปลงใหญ่ จะทำให้มีการทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วนและทุกระดับ ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ มุ่งหวังให้เกษตรกร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานแปลงใหญ่ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็นและประสบการณ์การทำงานแปลงใหญ่ที่ผ่านมา ตลอดจนมีเครือข่ายการทำงานร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในการทำงานร่วมกันต่อไป