แบ่งปัน

60178  60179

60180  60191

พิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติของเทศบาลตำบลโป่ง ประจำปี 2560
ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโป่ง นาย อนุชา เพียรใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลโป่ง เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ พร้อมทั้งอ่านสารส์วันเด็กจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประจำปี 2560 โดยมีผู้ปกครอง นักเรียน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพียง อาทิ นาย สุนทร เกตุทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลโป่ง นาย วิชัย จันทร์หอม ประธานสภาเทศบาลตำบลโป่ง พร้อมทั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโป่ง โดยมี นาย กิตติศักดิ์ มนแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลโป่ง หัวหน้าศูนย์ศึกษาพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโป่ง เป็นผู้อ่านรายงานการจัดงานครั้งนี้ 
ทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโป่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง บริษัท ห้างร้าน ได้ให้การอนุเคราะห์จัดงานและสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญของรางวัลต่างๆมากมาย มามอบให้กับเด็กๆ ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขของเด็กๆ
ส่วนวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยกล้าแสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสม และ ให้เด็กปฐมวัยเกิดความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน จากการได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พร้อมทั้ง ให้เด็กปฐมวัยเกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข