หน้าแรก แท็ก ขโมย

แท็ก: ขโมย

HOT NEWS

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโป่ง จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด

   ภาพ/ข่าว/นิพล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโป่ง จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด  ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสำเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯครองราชย์สมบัติครบ 70 ปี ที่โดมเอนกประสงค์หน้าเทศบาลตำบลโป่งนาย สุนทร เกตุทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลโป่ง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโป่ง อสม.ตำบลโป่ง และ เด็กนักเรียนจากโรงเรียนวัดโป่ง เข้าร่วมโครงการกันอย่างพร้อมเพียง โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ จาก สภ.หนองปรือ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาของยาเสพติด สำหรับโครงการดังกล่าว ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม...