หน้าแรก แท็ก 3คนร้ายหนีศาล

แท็ก: 3คนร้ายหนีศาล

HOT NEWS

คณะผู้บริหารเมืองพัทยายกมือผ่านอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ก่อสร้างซ่อมบำรุงอุปกรณ์บำบัดนำเสีย พัทยา-นาเกลือ 19 ล้านบาท

  คณะผู้บริหารเมืองพัทยายกมือผ่านอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในการก่อสร้างซ่อมบำรุงอุปกรณ์บำบัดนำเสีย พัทยา-นาเกลือ ด้วยงบประมาณ 19 ล้านบาท ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นาย อนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เปิดประชุมสภาเมืองพัทยาสมัยสามัญ...