แบ่งปัน

41423 41426 41428

อัมพร/พัทยา

รมว.ศธ.ติดตามความก้าวหน้า การอบรมพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการอบรมพัฒนาครูแกนนำการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ( English Boot Camp) ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อประเมินความก้าวหน้าโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตลอดระยะเวลา 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา

รมว.ศธ. กล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้กำหนดรูปแบบการพัฒนาครูแกนนำการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยคัดเลือกครูจากผลการประเมินเพื่อจัดกลุ่มครูตามความสามารถ (placement  test) จำนวน 350 คนเข้าร่วมโครงการ โดยใช้เกณฑ์ครูที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับ B2 ขึ้นไป และมีอายุไม่เกิน 40 ปี จากทั่วประเทศ ประกอบด้วย ครูระดับประถมศึกษา จำนวน 160 คน ครูระดับมัธยมศึกษา จำนวน 190 คน เข้าพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนของครูสอนภาษาอังกฤษ ในค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ( English Boot Camp) โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการอบรมทักษะภาษาและเทคนิคการสอน รวมทั้งกิจกรรมและบริบทในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ตลอดระยะเวลาอบรม 37 วัน (5สัปดาห์) ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม-11 เมษายน 2559 นี้โดยใช้วิทยากรชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาจำนวน 30 คน ที่มีความสามารถภาษาอังกฤษสูงและมีความสามารถในการใช้เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษหรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นแม่แบบได้ รวมทั้งมีการประเมินทักษะ

ด้านการดำเนินการอบรมสามารถสรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านดารสอนภาษาอังกฤษตลอดระยะเวลา 3 สัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีการดำเนินการ ที่สำคัญ คือ สัปดาห์ 1-2 มีการแบ่งกลุ่มครูออกเป็น 15 กลุ่ม กลุ่มล่ะ 20-25 คน โดยจะเรียนเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปด้านภาษาอังกฤษและวิธีการสอนภาษาอังกฤษ สัปดาห์ที่ 2 มีการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ โดยใช้ข้อสอบ Aptisซึ่งเป็นการทดสอบทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ที่ 2 วิทยากรชาวต่างชาติ จะทำการคัดเลือกวิทยากรแกนนำ 28 คน 1 ห้องเรียน โดยคัดเลือกจากการพิจารณาจากผลการสอบจากแบบทดสอบ Apitsที่อยู่ในระดับ C1 การสัมภาษณ์ครูโดยวิทยากรชาวต่างชาติที่เป็นวิทยากรประจำกลุ่มวิทยากรแกนนำ และพิจารณาจากความพร้อมและเจตคติของครูในการเป็นวิทยากรเพื่อขยายผลต่อไป โดยนับตั้งแต่สัปดาห์ที่ 3 เป็นต้นไป จะมีการอบรมจะมีทั้งหมด 16 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 16 คือกลุ่มวิทยากรแกนนำ จะมีจำนวน 28 คน โดยมีผลการประเมินความสารถด้านภาษาอังกฤษของครูเข้ารับการอบรมด้วย

ทั้งนี้  พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า การอบรมครูแกนนำในครูแกนนำในครั้งนี้ ถือเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ได้ผลสำหรับเผยแพร่ขยายผลในสังกัดต่าง ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นแม่แบบได้ รวมทั้งมีการประเมนทักษะภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน และจะมีการลงพื้นที่เพื่อติดตามพฤติกรรมการสอนของครูที่โรงเรียนและการขยายผลในโรงเรียนและในเขตพื้นที่ของตนในฐานะครูแกนนำ ต่อไป