ข่าวสังคมธุรกิจ

หน้าแรก ข่าวสังคมธุรกิจ

HOT NEWS

อบรมการทำดอกไม้การบูร อาชีพเสริมกลุ่มแม่บ้านบ้านเอื้ออาทรนาเกลือ

อบรมการทำดอกไม้การบูร อาชีพเสริมกลุ่มแม่บ้านบ้านเอื้ออาทรนาเกลือ ที่ห้องประชุมสำนักงานการเคหะชุมชนบ้านเอื้ออาทรนาเกลือ นายพรหมพจน์ ปนดี ปรานนิติบุคคลบ้านเอื้อาทรนาเกลือ พร้อมด้วย นางวรรรา สินบัวทอง ประธานชุมชนบ้านเออาทรนาเกลือ ได้จัดการฝึกอบรม การทำดอกไม้การบูรให้กับคณะกรรมการชุมชนและชาวบ้านที่สนใจ เพื่อนำทักษะความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบเป็นอาชีพเสริมรายได้ให้กับครอบครัวและต่อยอดทางกิจกรรมส่งเสริมรายได้ให้ชาวบ้าน และชุมชนโดยได้เชิญ นางสาวณฐณัฐ บัวเจริญ ประธานชุมชนหนองปรือ 3 และคณะมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และสอนวิธีการทำดอกไม้การบูรทุกขั้นตอน ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มคณะผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้มีความรู้ความสามารถในการนำความรู้ไปถ่ายทอดเผยแพร่ให้กับชาวบ้านในชุมชนที่สนใจได้นำไปใช้ในการสร้างงานสร้างอาชีพเสริมให้กับครอบครัวต่อไป...