แบ่งปัน

IMG_8365  IMG_8375

IMG_8376  IMG_8377

ภาพ/ข่าว วสุพล

อพท.3 จัดฝึกอบรมหลักสูตร มาตรฐานอาหารฮาลาล มุ่งเน้นชุมชนเนอนพลับหวานและพื้นที่เป้าหมายเป็นศูนย์กลางอาหาฮาลาลแห่งอาเซียน ที่ถูกต้องตามหลักฮาลาล 
ที่ห้องสัมมนาโรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูส นาย ธิติ จันทร์แต่งผล รักษาการผู้จัดการพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.3) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร มาตรฐานอาหารฮาลาล ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง องค์การบริหารพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง หรือ อพท.3 เทศบาลเมืองหนองปรือ และชุมชนบ้านเนินพลับหวาน (ชุมชนไทย-มุสลิม) โดยมีแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นาย สง่า ยุทธนาวา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ ผู้ประกอบการร้านอาหาร สมาชิกชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเนินพลับหวาน เข้าร่วมฝึกอบรมกันอย่างพร้อมเพียง ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ส่งวิทยากรมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม
สำหรับการจัดการอบรมในครั้งนี้ ทาง อพท.3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อเป็นการ ผลักดันชุมชนในพื้นที่ชุมชนเนินพลับหวานเทศบาลเมืองหนองปรือและพื้นที่เชื่อมโยงให้เกิดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยชุมชน ที่จะนำเสนอผ่านอัตลักษณ์ท้องถิ่นของคนมุสลิมในพื้นที่เนินพลับหวาน ที่ยังรักษาจารีตประเพณี และยังคงปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด โดยมีเป้าหมายคือจะทำให้ชุมชนเนินพลับหวาน เป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาลแห่งอาเซียน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม หวังสร้างรายได้อย่างนั่งยืนให้กับชุมชน 
ทั้งนี้การฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว จะอบรมในเรื่องของหลักสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับฮาลาล-ฮารอม และข้อกำหนดมาตรฐานร้านอาหารฮาลาล เน้นในเรื่องหลักการประกอบอาหารที่ถูกต้องตามหลักฮาลาล วิธีทำอาหารที่ถูกสุขลักษณะ รวมถึงวิธีการบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจัดอบรมขึ้นในระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2559