แบ่งปัน

สร้างโอกาสครอบคลุม “กลุ่มเด็กความต้องการพิเศษ” ในพื้นที่ อีอีซี

 

เพิ่มเพื่อน 
ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้

 

อีอีซี ดำเนิน โครงการเสริมศักยภาพเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) หรือโครงการ “อีอีซี สแควร์” ได้จัดกิจกรรมพิเศษภายใต้ “โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” เพื่อเป็นการสร้างสมดุลการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกมิติ รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพ โดยเน้นด้านการพัฒนาทักษะผ่านขบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และเจนคติที่ดี ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีสถานศึกษาที่ดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษในพื้นที่ อีอีซี จำนวน 6 แห่งเข้าร่วมกิจกรรม 1. โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทรา 2. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา 3. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 4. โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) 5. ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 6. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง

ที่ผ่านมาทางโครงการได้จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพบุคลากรที่ดูแลกลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษในด้านต่าง ๆ โดยการจัดอบรมเพื่อสร้างกระบวนการ และพัฒนาทักษะ ในการดูแล ให้แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามแนวทางการดูแลเด็กพิเศษ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมให้แก่ครูและเด็ก โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ควบคู่กับการใช้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาอารมณ์ จิตใจ สร้างความอ่อนโยนและเจตคติที่ดีให้แก่กลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนศึกษาพิเศษ และ สนับสนุนสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน หรือวัสดุที่เกี่ยวข้องให้กับโรงเรียนศึกษาพิเศษ หรือศูนย์การศึกษาพิเศษที่ดูและกลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เพื่อให้เกิดการพัฒนาทุกมิติตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน อีอีซีจึงมีการดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการให้กับครูหรือบุคลากรที่ดูแลเด็ก โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ควบคู่กับการใช้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาอารมณ์ จิตใจ สร้างความอ่อนโยนและเจตคติที่ดี ตลอดจนสนับสนุนความต้องการให้กับสถานศึกษาที่ดูและกลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษต่อไป

สำหรับโครงการ อีอีซี สแควร์ ได้ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่เยาวชนและครูในพื้นที่ 3 จังหวัด อีอีซี ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง

 

เพิ่มเพื่อน 
ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้