แบ่งปัน

เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้

เวลา 10.00 น. วันนี้ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้มอบหมายให้ นายบุญเทียน จันสุข ผู้อำนวยการสำนักการช่าง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบและกำหนดรูปแบบการลงทุน เพื่อพัฒนาเขาพัทยา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้นำชุมชน และประชาชนที่มีบทบาทต่อการพัฒนาพื้นที่ เข้าร่วมประชุมและร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกว่า 100 คน

นายบุญเทียน จันสุข กล่าวถึงความสำคัญของ โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบและกำหนดรูปแบบการลงทุน เพื่อพัฒนาเขาพัทยา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ์ แห่งใหม่ของเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ถือเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาพื้นที่ที่สำคัญ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ รักษาพื้นที่สีเขียวแสดงอัตลักษณ์ความเป็นเมืองพัทยา เป็นสถานที่พักผ่อน นันทนาการ เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม

มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เมืองพัทยามีการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต สอดคล้องกับนโยบายสำคัญที่ใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นที่ ภายใต้โครงการ “NEO PATTAYA พัทยาโฉมใหม่ ใส่ใจไม่ทิ้งกัน” ที่มุ่งส่งเสริมบทบาท อัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ สร้างแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ เชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ทุกส่วนของพัทยา เพื่อกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไปสู่ประชาชนทุกภาคส่วน

สำหรับการจัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานและรูปแบบการพัฒนาโครงการเบื้องต้น โดยแนวคิดการออกแบบการพัฒนาพื้นที่โครงการ ได้ผนวกแนวคิดจากผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแบบการพัฒนาเขาพัทยา“New Khao Pattaya Landmark Design Competition 2021” ซึ่งเมืองพัทยาได้ดำเนินการจัดการประกวดและประกาศผลไปเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการยอมรับจากทุกภาคส่วน นำไปสู่ การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เขาพัทยา อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้อง ส่งเสริม สนับสนุนตามนโยบาย “NEO Pattaya พัทยาโฉมใหม่ ใส่ใจไม่ทิ้งกัน”


เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้