แบ่งปัน

ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
ท่าเรือแหลมฉบังได้กำหนดโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังเป็นโครงการหนึ่งที่ได้กำหนดไว้ในกรอบการดำเนินโครงการดังกล่าว และได้มอบเงินสนับสนุนโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 แล้ว ท่าเรือแหลมฉบังเล็งเห็นว่า การพัฒนาเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังให้ก้าวสู่สากลจะต้องมีศักยภาพในการคิด อ่าน และสร้างสรรค์ โดยใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษในทุกระดับชั้นผ่านการสอนโดยครูต่างชาติ และอบรมพัฒนาครูไทยที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษให้เรียนรู้ต่อยอดนำไปพัฒนาการสอนให้มีคุณภาพ โดยมอบเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนรอบท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 7 โรงเรียน


สำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังในปีงบประมาณ 2562 นั้น คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อเยาวชนเห็นควรดำเนินการจัดหาครูสอนภาษาอังกฤษ ประเภท Non-Native มาสอนภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (เดือนพฤศจิกายน 2561 – เดือนมีนาคม 2562) เป็นเงิน 3,150,000 บาท ( สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายชื่อโรงเรียนที่ท่าเรือแหลมฉบัง ดังต่อไปนี้ โรงเรียนบ้านบางละมุงอยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านบางละมุง เทศบาลนครแหลมฉบัง เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 178 คนครูชาวต่างชาติ 1 คน โรงเรียนบ้านนาวัง อยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านนาวัง เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 243 คน ครูชาวต่างชาติ 1 คน โรงเรียนบ้านโรงหีบ อยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านนาวังร่วมใจ เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 310 คน ครูชาวต่างชาติ 1 คน โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต อยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านโป่งสะเก็ต เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 1,059 คน ครูชาวต่างชาติ 2 คนโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม อยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านอ่าวอุดม และชุมชนตลาดอ่าวอุดม เทศบาลนครแหลมฉบัง เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 616 คน ครูชาวต่างชาติ 1 คน โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ อยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านจุกะเฌอ เทศบาลนครแหลมฉบัง เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 658 คน ครูชาวต่างชาติ 1 คน โรงเรียนอนุบาลบ้านบางละมุง อบู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านโรงโป๊ะ หมู่ที่ 3 และชุมชนบ้านชายทะเล เทศบาลตำบลบางละมุง เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,089 คน ครูชาวต่างชาติ 2 คน.