แบ่งปัน

ที่ โรงแรม TSIX5 HOTEL ทางเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้จัดกิจกรรมอบรมการสร้างพลังจิตใต้สำนึกและทักษะการสื่อสารเชิงบวก ตามโครงการฝึกอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมชุมชน ประจำปี 2561

โดยมี ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ในนามของคณะผู้จัดโครงการฝึกอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และได้รับเกียรติ จากนาย นริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งภายในงานมีข้าราชการ คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ และตัวแทนคณะกรรมการชุมชนทั้ง 44 ชุมชนของทางเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมอบรมรับความรู้ ทั้งนี้ภายในงานยังได้มีการมอบโล่ให้กับบุคคลที่ทำประโยชน์ให้กับชุมชน พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ชุมชนที่ร่วมประกวดโครงการถนน ซอย สะอาด จำนวน 3 ชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีต่อชุมชนและสังคมต่อไป

    
สำหรับการอบรมในวันนี้สืบเนื่องจากเทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยึดหลักธรรมาภิบาลกับการบริหารงาน ชุมชนซึ่งชุมชนเป็นฐานในการพัฒนามาโดยตลอด โดยเฉพาะคณะกรรมการชุมชน 44 ชุมชนเป็นหัวใจและ เป็นกลไกลหลัก ขับเคลื่อนงานในเชิงพื้นที่ของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดเครือข่ายการเฝ้าระวังดูแล คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนแบบ 360 องศา เป็นพลังภาคประชาสังคมที่เข้มแข็งได้เข้าร่วมแสดงความ คิดเห็น ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการ ร่วมรักษาผลประโยชน์ ร่วมตรวจสอบ การดำเนินโครงการตาม นโยบายต่างๆของรัฐ มีผลทำให้เทศบาลเมืองหนองปรือสามารถบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงตรงกับความต้องการ ประชาชนอย่างแท้จริง นำไปสู่การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มี ประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน