แบ่งปัน

174197

ภาพ เสาวลักษณ์  ข่าว สุพรรณี

ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 8 นาย วุฒิพล เจริญผล หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร D.A.R.E สืบเนื่องจากเมืองพัทยาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการต่อต้านยาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติในปัจจุบัน จึงร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาและสถานีตำรวจภูธรบางละมุง ดำเนินการจัดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนขึ้น โดยจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ผ่านการอบรมการสอนหลักสูตร D.A.R.E จำนวน 21 นาย เข้าทำการสอนนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา จำนวน 10 โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนเมืองพัทยา 1 -10 ในภาคเรียนที่ 2/ 2558 เป็นระยะเวลา 13 สัปดาห์ ซึ่งโครงการD.A.R.E เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้หลักการป้องกันนำหน้าการปราบปรามมุ่งเน้น กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดและใช้ปรัชญาของการศึกษาแผนใหม่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ตลอดจนจัดให้มีกิจกรรมที่ผู้ปกครอง ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก ซึ่งตอลดระยะเวลาทั้ง 13 สัปดาห์ ที่ผ่านมา มีนักเรียนที่สามารถผ่านเกณฑ์และสมควรได้รับใบประกาศนียบัตรจำนวนทั้งสิ้น 1,525 คน