แบ่งปัน

508891  508918

508919  508922

ภาพข่าว /วสุพล

เมืองพัทยาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กปฐมวัย ประจำปี 2559

ที่ห้องสมุดประชาชนเมืองพัทยา ศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา นาย โชฎึก โชติกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กปฐมวัย ประจำปี 2559 โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน แขกผู้มีเกียรติ คณะครูผู้ปกครองและเด็กนักเรียนได้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กปฐมวัย จัดขึ้นเพื่อเป็นการ ฝึกและเตรียมความพร้อมด้านต่างๆในเด็กปฐมวัยได้รู้จักใช้ประสาทสัมผัสให้สัมพันธ์กัน ทั้ง ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้นสังคม และด้านสติปัญญา โดยจัดให้มีการประกวดกิจกรรมในระดับอนุบาล 2 และระดับชั้นอนุบาล 3 ซึ่งมีการประกวดในหลายเภท อาทิ การประกวดวาดภาพจิตนาการ  การประกวดร้อยลูกปัดทำสร้อย การประกวดการเต้นประกอบเพลง การประกวดร้องเพลง และการเล่านิทานประกอบสื่อ