แบ่งปัน

787350 787352 787354 787388

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รวมพลบุคลากรในเครือข่ายจัดประชุมสัมมนา การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมบุคลากร ในการพัฒนามหาวิทยาลัย สถาบัน ในเครือข่าย ให้มีการพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้น ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ที่โรงเเรม เอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.อารมณ์ ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 วิทยาลัย สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัด โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10 ในหัวข้อเรื่อง การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจาก นาย ภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เดินทางมาเป็นประธานเปิดการสัมมนาฯพร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกันสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้กันกว่า 400 คน

สำหรับการจัดสัมมนาฯ ในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ครั้งนี้เป็นครั้ง ที่ 10 โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และสถาบันการพลศึกษา รับเป็นเจ้าภาพการจัดงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ของบุคลากรระหว่างเครือข่ายและผู้ที่สนใจ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีและปัจจัยความสำเร็จผ่านการเสวนาในเรื่องต่างๆ อาทิ การบรรยาย เรื่อง Thailand 4.0 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง KM ราชมงคล +2 สถาบัน ตามรอยพ่อ การเรียนการสอนพัฒนาบัณฑิต หัวข้อ 1 ทศวรรษ การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ เป็นต้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่กำหนดขึ้นของมหาวิทยาลัยและสถาบันฯ พร้อมทั้งยังเป็นการจัดการที่ดีที่จะสามารถรองรับการผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพสูงขึ้น ให้ทันไทยแลนด์ 4.0 และก้าวเข้าสู่ในการพัฒนาการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน..