แบ่งปัน

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโป่ง ยื่นญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันของกองการศึกษา ในโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ศพด. จำนวนเงินกว่า 400,000 บาท

ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลโป่ง นาย วิชัย จันทร์หอม ประธานสภาเทศบาลตำบลโป่ง เป็นประธานประชุมสภาเทศบาลตำบลโป่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 โดยมี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโป่ง และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโป่ง หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง อาทิ นาย ประเนิม ศิริรูป นายกเทศมนตรีตำบลโป่ง พร้อมด้วย นาย อนุชา เพียรใจ นาย สุนทร เกตุทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลโป่ง

สำหรับวาระในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 นี้ ก็เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 25560 ที่ผ่าน และ ขอญัตติ อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของกองคลัง ในการจัดชื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 3 ชุด จำนวนเงิน 66,000 บาท และ ค่าจัดชื้อ เครื่องดูดฝุ่น 1 เครื่อง จำนวนเงิน 14,000 บาท

ทางด้านคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโป่ง ได้ยื่นญัตติขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2559 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันของกองการศึกษา ในโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโป่ง จำนวนเงินกว่า 400,000 บาท โดยในที่ประชุมได้มีการลงมติผ่านเป็นเอกฉันท์