แบ่งปัน

ร.ร.เบญจศึกษา จัดกิกรรม BENJA SMART CAMP มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษ


ที่โรงเรียนเบญจศึกษา นายธารา ชินวรปัญญา ผู้อำนวยการฯ และนางกาณท์ศุภาณัฏฐ์ ชินวรปัญญา ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูได้ร่วมกันมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 4 ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ BENJA SMART ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิดของผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน โดยใช้สโลแกนว่า “ ขอให้ความฝันเป็นเข็มทิศ มุ่งมั่นพัฒนาชีวิต สู่ความสำเร็จ ”
ซึ่งทางด้านนางกาณท์ศุภาณัฏฐ์ ชินวรปัญญา ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน กล่าวว่า โรงเรียนเบญจศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันและให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ ความจริง โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และนำกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดความสนใจของเด็กๆเข้ามาบูรณาการการเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนและเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์

ทางโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และมีการสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันด้วยจินตนาการณ์และความคิดที่สร้างสรรค์ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเชื่อมโยงความรู้ที่ได้จากกิจกรรมเข้ากับความรู้เดิมที่มีอยู่ นอกจากนั้นก็เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกวินัยฝึกการช่วยเหลือรับผิดชอบตอหน้าที่ของตนเองในกิจกรรมชีวิตประจำวันและหน้าที่ที่ได้รับ นอกจากนั้นเด็กๆยังจะได้เรียนรู้การปรับตัวเข้ากับสังคมการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์ด้วยการมาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์

โครงการ BENJA SMART CAMP ครั้งนี้เป็นกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมเพื่อเรียนรู้และทำกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกันในระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 จำนวน 37 คน เข้าร่วมกิจกรรมทั้งการฟังการบรรยายให้ความรู้ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ การสร้างสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซต์เคิล การสร้างโมเดลกังหันขนาดเล็ก ซึ่งเด็กๆต่างมีความภูมิใจกับผลงานของตนเองและไม่พลาดที่จะนำมาอวดผู้ปกครองที่มารอรับกลับบ้านหลังปิดค่าย


ขณะที่ผู้ปกครองมองว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ดีไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆมีความคิดสร้างสรรค์กล้าคิดกล้าแสดงออกในสิ่งที่แต่ละคนสนใจ มีระเบียบวินัยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อต้องมาเข้าค่ายทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆด้วย