แบ่งปัน

333698 333699 333700 333702

ภาพข่าว / วสุพล

เมืองพัทยาจัดงานวันนัดพบแรงงานเมืองพัทยา ประจำปี 2559

เมืองพัทยาโดยฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สำนักพัฒนาสังคม ร่วมกับสำนักจัดหางานจังหวัดชลบุรี จัดงานวันนัดพบแรงงานเมืองพัทยา ประจำปี 2559 บริเวณลานหน้าศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยมีนายรณกิจ เอกสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมวันนี้ ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นาย บรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ รองโฆษกสภาเมืองพัทยา นายพร้อมด้วยสถานประกอบการกว่า 52 แห่ง และผู้สนใจเข้ารับสมัครงานกว่า 700 คนเข้าร่วมงาน

ทางเมืองพัทยาจัดงานขึ้นเพื่อเป็นตัวกลางให้นายจ้าง สถานประกอบการ และผู้ที่ต้องการหางานทำ ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน ได้พบกันและพิจารณาคัดเลือกโดยตรง ช่วยทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของทั้งสองฝ่าย และยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ประสงค์จะหางานทำ ได้เลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ ความถนัดได้อย่างหลากหลาย ได้สมัครงานกับนายจ้าง สถานประกอบการจำนวนมากในคราวเดียวกัน ขณะเดียวกันนายจ้างหรือสถานประกอบการ ก็สามารถพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครงานได้เป็นจำนวนมากเช่นกัน นอกจากนั้นผู้สมัครงานยังได้ทราบแหล่งการจ้างงานที่ตรงกับความถนัด ทราบแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นการรองรับผู้สำเร็จการศึกษาในเขตเมืองพัทยาที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสมัครงาน ได้รับประสบการณ์จากการสัมภาษณ์ของนายจ้างเพื่อเป็นแนวทางเตรียมตัวเข้าสู่ระบบการจัดหางานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีงานทำมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้น   โดยภายในงานเปิดรับสมัครงานจากสถานประกอบการกว่า 52 บริษัท ตำแหน่งงานว่างกว่า 2,000 อัตรา นอกจากนี้ยังรับลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ทำงานต่างประเทศ ให้คำปรึกษาและลงทะเบียนผู้ว่างงาน ตำแหน่งงานว่างคนพิการ ตำแหน่งงานว่างส่วนราชการ ให้คำปรึกษาเรื่องอาหารปลอดภัย ตรวจสารปนเปื้อนในยำและเครื่องสำอาง ฟรี โดยฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค สำนักสาธารณสุขเมืองพัทยา ให้ความรู้การประกันตน มาตรา 40 โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สาธิตอาหารคลีนจากสมาคมเชฟ เมืองพัทยา สาธิตการทำพวงกุญแจจากหนัง โดยศูนย์พระเทพเฉลิมพระเกียรติฯ สาธิตการทำจานรองแก้วจากลูกปัด โดยวิทยาลัยเทคนิคพัทยา รับสมัครฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นเมืองพัทยา โดยสำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา